FLOORBALL REGLER

Gældende fra 30. januar 2009

1. Generelt
Der spilles i DHIF efter det internationale floorball forbunds (IFF) regler ( kan ses på www.floorball.org og www.floorball.dk).
I forbindelse med Special Olympics konkurrencer er det de officielle Special Olympics Sports Regler for Floorball som er gældende (www.specialolympics.org) . Special Olympics har tilpasset disse regler baseret på International Floorball F ederations (IFF)
regler for floorball, så de passer til spil 4 mod 4.

Reglerne for S.O. adskiller sig kun ved, at der udbydes konkurrencemuligheder i individuelle færdigheder (individual skills), at der skal ske en divisionering af holdene og at man anbefaler spil på lille bane, hvor der spilles med 3 markspillere og 1 fast målmand.
Denne spilleform benævnes fremover 4 mod 4, og der er kun lavet ganske få redaktionelle justeringer m.h.t. baneopmærkning o.l.. Ved spil på stor bane (6 mod 6) spilles der efte r helt officielle IFF / DaFU regler.

Officielle SO-Stævneformer
Følgende er en liste over de officielle begivenheder som tilbydes i Special Olympics.
Stævneformer er tilpasset så der tilbydes konkurrencemuligheder for udøvere på forskellige funktionsniveauer. SO-programmer/lande kan selv bestemme, hvilke arrangementer der tilbydes.
1. Individuelle færdigheder (ISC) (regelsæt under udarbejdelse)
2. 4 mod 4 hold spil
3. 6 mod 6 hold spil

Divisionering
1. I divisioneringsrunden skal holdene spille mindst to testkampe på mindst fem minutter (4 mod 4) eller syv minutter (6 mod 6). Divisioneringsrunden er obligatorisk ved internationale stævner og nationale mesterskaber.

2. Divisioneringsansvarlige skal sikre, at alle målmænd er tilstrækkeligt vurderet.

Indholdsfortegnelse for spilleregler
1. BANEN
101. Banens dimensioner................................................................................. 4
102. Markeringer på banen .............................................................................. 4
103. Målene ..................................................................................................... 5
104. Udskiftningsområderne ............................................................................ 5
105. Sekretariat og udvisningsbænke .............................................................. 5
106. Inspektion af banen .................................................................................. 5
2. KAMPTID ................................................................................................................ 5
201. Ordinær kamptid ...................................................................................... 5
202. Time-out ................................................................................................... 6
203. Forlænget spilletid .................................................................................... 6
204. Straffeslagskonkurrence efter forlænget spilletid ..................................... 7
3. DELTAGERE .......................................................................................................... 7
301. Spillere ..................................................................................................... 7
302. Udskiftning af spillere ............................................................................... 7
303. Specielle regulativer for målmænd ........................................................... 8
304. Specielle regulativer for holdkaptajner ..................................................... 8
305. Holdledelse .............................................................................................. 8
306. Dommerne ............................................................................................... 8
307. Sekretariat................................................................................................ 9
4. UDSTYR ................................................................................................................. 9
401. Spillernes påklædning .............................................................................. 9
402. Dommernes påklædning .......................................................................... 9
403. Specielt vedrørende målmandens udstyr ................................................. 9
404. Specielt vedrørende holdkaptajnens udstyr ........................................... 10
405. Personligt udstyr .................................................................................... 10
406. Bolden .................................................................................................... 10
407. Staven .................................................................................................... 10
408. Dommernes udstyr ................................................................................. 11
409. Sekretariatets udstyr .............................................................................. 11
410. Kontrol af udstyr ..................................................................................... 11
5. DØDBOLDSITUATIONER .................................................................................... 12
501. Generelle regulativer vedrørende dødboldsituationer ............................ 12
502. Face-off .................................................................................................. 12
503. Situationer, der medfører face-off .......................................................... 13
504. Indslag.................................................................................................... 14
505. Situationer, der medfører indslag ........................................................... 14
506. Frislag .................................................................................................... 14
507. Forseelser, der medfører frislag ............................................................. 15
508. Straffeslag .............................................................................................. 17
509. Afventende straffeslag............................................................................ 17
510. Forseelser, der medfører straffeslag ...................................................... 18
Floorball
6. UDVISNINGER ..................................................................................................... 18
601. Generelle regulativer vedrørende udvisninger ....................................... 18
602. Holdstraf................................................................................................. 19
603. 2 minutters holdstraf ............................................................................... 20
604. Afventende udvisning ............................................................................. 20
605. Forseelser, der medfører 2 minutters holdstraf ...................................... 20
606. 5 minutters holdstraf ............................................................................... 23
607. Forseelser, der medfører 5 minutters hold straf ...................................... 23
608. Personlig udvisning ................................................................................ 24
609. 10 minutters personlig straf .................................................................... 24
610. Forseelser, der medfører 2 minutters holdstraf + 10 minutters
personlig straf......................................................................................... 24
611. Matchstraf .............................................................................................. 25
612. Matchstraf 1 ........................................................................................... 25
613. Forseelser, der medfører matchstraf 1 ................................................... 25
614. Matchstraf 2 ........................................................................................... 25
615. Forseelser, der medfører matchstraf 2 ................................................... 25
616. Matchstraf 3 ........................................................................................... 26
617. Forseelser, der medfører matchstraf 3 ................................................... 26
618. Udvisninger i forbindelse med straffeslag ............................................... 26
7. MÅL ...................................................................................................................... 27
701. Godkendt mål ......................................................................................... 27
702. Korrekt scoret mål .................................................................................. 27
703. Ukorrekt scoret mål ................................................................................ 28

1. BANEN

101. Banens dimensioner.

Spil 4 mod 4

a) Banen skal være mindst 20m x 12m og et maksimum på 22m x 14m
Spil 6 mod 6

b) Mindste tilladte banestørrelse er 36m x 18 m, og største tilladte er 44m x 22 m Banen skal være rektangulær, og måleenhederne angiver længde x bredde. Den skal være afgrænset af en 50 cm høj godkendt bande med afrundede hjørner , som er godkendt af IFF og mærket i overensstemmelse hermed. DHIF godkender de baneforhold der fås at spille på, samt de ba nder der forefindes.

102. Markeringer på banen.

1. Samtlige markeringer skal være linier med en bredde af 4 -5 cm, i en tydelig og let synlig farve.

2. Der skal afmærkes en midterlinie og et midterpunkt. Midterlinien skal være parallel med den korte side af banen, og samtidig dele banen op i to lige store halvdele.

3. Målfelterne skal være 4 x 5 m, markeret 2,85 m fra banens korte sider. Mål felterne skal være rektangulære, og måleenhederne angiver længde x bredde, inklusiv linierne. Målfelterne skal placeres i midten i forhold til banens langsider. Ved spil 4 mod 4 skal der ikke benyttes målfelt, men kun målmandsfelt (pkt.4)

4. Målmandsfelterne skal være 1 x 2,5 m, og skal markeres 0,65 m foran målfelternes bageste begrænsning. Målmandsfelterne skal være rektangulære, og måleenhederne angiver længde x bredde, inklusiv linierne. Målmandsfelterne skal placeres midt imellem banens langsider.

5. Målmandsfelternes bageste begrænsninger er også mållinier. På mållinierne laves to markeringer med 1,60 m afstand, der indikerer hvor målene skal placeres. Mållinierne skal placeres midt imellem banens langsider. Markering gerne for mål - stolpernes placering, skal laves enten med afbrydelser af målmandsfelternes bag - linie, eller med korte linier vinkelret bagud i forhold til målmandsfelternes baglinier, startende umiddelbart efter disse.

6. Face-off punkter skal markeres på midterlinien og på de forlængede mållinier 1,5 m fra langsidernes bander.
Face-off punkterne skal markeres med krydser. Face -off punkterne på midterlinien kan udelades, hvis det ikke giver anledning til misforståelser.

103. Målene.

1. Målene skal være 160cm(b) x 115cm(h) x 40/65 cm(d). Målene skal være godkendt af administrerende forbund.

2. Målene skal have et blødt net og fangnet. Fa ngnettet skal kun fastgøres i toppen af målnettet, 20 cm bag overliggeren, og dække hele åbningen af målet.

104. Udskiftningsområderne.

1. Udskiftningsområderne skal markeres på en af banens langsider, med en længde på 10 m (5 m ved spil 4 mod 4), sta rtende 5 m fra midterlinien, og inkludere spillerbænke. Udskiftningsområderne skal markeres på banden. Dybden af udskiftningsområderne må ikke overskride 3 m, målt fra banden. Spillerbænkene skal placeres i en passende afstand fra banden, og skal begge have plads til hver 19 personer (8 personer ved spil 4 mod 4).

105. Sekretariat og udvisningsbænke.

1. Et sekretariat med udvisningsbænke skal placeres ved midterlinien på modsatte side af banen i forhold til udskiftningsområderne. Sekretariatet og ud visningsbænkene skal placeres i en passende afstand fra banden. Der skal være separate udvisningsbænke for hvert hold, der placeres på hver sin side af sekretariatet. Udvisningsbænkene skal have plads til mindst 2 personer hver. Administrerende forbund kan give dispensation vedrørende placering af sekretariat og udvisningsbænke.

106. Inspektion af banen.

1. Dommerne skal i god tid inden kampen kontrollere banen og sørge for at eventuelle fejl og mangler bliver udbedret. Samtlige defekter skal rapport eres. Arrangerende hold er ansvarlig for at rette defekter, samt at sørge for at banden er i forsvarlig stand under kampen. Alle farlige genstande skal fjernes eller polstres.

2. KAMPTID

201. Ordinær kamptid.

Spil 4 mod 4
Kamptiden kan variere fra 2 x 7 minutter (max. 3 minutters pause) op til 2 x 15 minutter (max. 5 minutters pause). Kamptiden er som udgangspunkt effektiv tid, men løbende tid kan også benyttes hvis stævnets tidsplan gør det nødvendigt. Hvis det er praktisk muligt skal de sidste 3 minutter af hver kamp afvikles med effektiv spilletid.

Spil 6 mod 6
Ordinær kamptid er 3 x 20 min. (DHIF 3 x 10 min.), med to pauser på 10 min. (DHIF 5 min.), hvor holdene skal skifte side. Dispensation for kortere kamptid, dog ikke mindre end 2 x 15 min., og kortere pauser kan gives af administrerende forbund. I forbindelse med sideskift skal holdene også skifte udskiftningsområde. I god tid før kampen skal hjemmeholdet vælge banehalvdel. Hver periode skal startes med face -
off fra midtpunktet. Sekretariatet er ansvarlig for at afgive et tydeligt signal, der markerer, at perioderne er færdigspillet, hvis dette ikke sker automatisk. Tidtagningen af pausen skal startes umiddelbart efter afsluttet periode. Dommerne er ansvarlig for, at holdene kaldes
tilbage til periodestarten efter afsluttet pause. Hvis dommerne skønner, at den ene banehalvdel er mere fordelagtig end den an -
den, skal holdene skifte side midtvejs i tredje periode; dog skal dette besluttes inden kampen. Hvis holdene skifter side midtvej s i 3. periode, skal spillet genoptages med et face-off fra midtpunktet.

2. Kamptiden skal kun standses i forbindelse med målscoring, udvisning, straffeslag, time-out eller på dommerens tegn, ved ekstraordinær afbrydelse. De sidste 3 min. af ordinær kamptid skal have effektiv tidtagning. I forbindelse med at kamptiden standses, skal tiden atter startes, når bolden spilles efter dommerens signal. Dommeren afgør, hvad der betegnes som ekstraordinære afbrydelser i spillet. Eksempler på ekstraordinære afbryd elser: Ødelagt bold, når banden forskydes ud af position, spillerskader, uautoriserede personer eller ting på banen, når delvis eller
total lyssvigt indtræffer, hvis hornet starter ved en fejltagelse. Hvis bandesektionerne forskydes ud af position, skal s pillet fortsætte, indtil bolden kommer i umiddelbar nærhed af området. Når spillerskade opstår, skal spillet kun afbrydes, hvis dommeren skønner, at der er tale om en alvorlig skade, eller hvis den skadede spiller påvirker spillet. Effektiv tidtagning in debærer, at kamptiden skal standses, hver gang spillet afbrydes, og tiden skal startes igen, når bolden er spillet efter dommerens signal. 

202. Time-out.

1. I den ordinære kamptid har hvert hold ret til at begære en time -out, som skal effektueres, så snart spillet afbrydes. Time-out må begæres når som helst, men kun af holdkaptajnen eller én af holdets ledere. Hvis der begæres en time -out i forbindelse med en afbrydelse, skal den effektueres med det samme; dog kan dommeren, hvis en umiddelbar effektuering skønnes at påvirke modstanderholdet negativt, udskyde effektueringen til næstkommende afbrydelse af spillet. En begæret time -out skal altid effektueres, undtaget direkte efter et mål, hvor holdet har mulighed for at
trække begæringen tilbage. Time-out startes på fløjtesignal fra dommeren, når holdene opholder sig ved deres udskiftningsområder og dommerne er ved sekretariatet. Yderligere ét fløjt fra dommeren, 30 sekunder senere, markerer afslutningen af time-out´en. Efter afsluttet time-out skal spillet genoptages i henhold til hvilken situation som skyldes afbrydelsen. Udvist spiller må ikke deltage i en time -out. 

203. Forlænget spilletid.

1. Hvis en kamp, der skal have en vinder, ender uafgjort, skal den forlænges med 10 minutter (5 minutter ved spil 4 mod 4), indtil ét af holdene scorer mål. Før den Floorball forlængede spilletid har holdene ret til 2 min. pause, hvor der ikke skal skiftes side. Forlænget spilletid opdeles ikke i perioder. Under den forlængede spilletid er proceduren for tidtagning den samme som i den ordinære kamptid, dog skal effektiv
spilletid ikke benyttes. Udvisningstid fra ordinær kamp tid, som ikke er afsluttet, skal videreføres i den forlængede spilletid. Dispensation med en maksimal spilletid på 10 min. kan udstedes af administrerende forbund. Hvis kampen, efter endt forlænget spilletid ikke er afgjort, skal kampen afgøres med en straffeslagskonkurrence.

204. Straffeslagskonkurrence efter forlænget spilletid.

1. 5 spillere (3 spillere ved spil 4 mod 4)fra hvert hold skal ta ge et straffeslag hver. Hvis kampen efter dette stadig ikke er afgjort, skal samme fem spillere tage ét straffeslag ad gangen, indtil en afgørelse er fundet. De to hold skal slå straffeslagene skiftevis. Dommerne afgør hvilket mål som skal bruges. Derefter slår dommeren plat og krone med holdkaptaj nerne, og vinderen afgør, hvilket hold der starter straffeslagskonkurrencen. Holdkaptajnen eller én af holdlederne skal skriftligt meddele dommerne og sekretariatet om nummer, navn og rækkefølgen på de
spillere, der skal tage straffeslagene. Så snart der er opnået en afgørelse i løbet af de 10 første straffeslag, er kampen ovre, og det sejrende hold erklæres for vinder med et overskydende mål. I en even tuel ekstra straffeslagsrunde bedømmes et afvigende resultat for opnået, når et hold har scoret et mål mere end modstanderen og holdene har taget samme antal straf feslag. De ekstra straffeslag behøver ikke at blive taget i samme rækkefølge som de første fem straffeslag, men en spiller må dog ikke tage sit tredje straffeslag, før de noterede spillere fra hans hold har taget
minimum to, og så videre. Udvist spiller må deltage i straffeslagskonkurrencen, hvis han ikke er idømt matchstraf.

3. DELTAGERE
301. Spillere.

1. Hvert hold må højst notere 20 spillere ( 8 spillere ved spil 4 mod 4) i kampprotokollen. Spillerne kategoriseres som markspillere og målmænd. Kun spillere der er indskrevet i kampprotokollen, må deltage i kampen og opholde sig i holdets udskiftningsområde. 2. I løbet af kampen må maksimalt 6 sp illere (4 spillere ved spil 4 mod 4) fra hvert hold, deraf kun én målmand, opholde sig på banen samtidig. For at dommerne kan
starte kampen, skal hvert hold bestå af mindst 5 markspillere (3 ved spil 4 mod 4), samt 1 korrekt udstyret målmand, ellers skal k ampen erklæres for vundet med 5 -0 af det ikke fejlende hold. I løbet af kampen skal holdene være i stand til at sende  mindst 4 spillere (3 ved spil 4 mod 4) på banen, ellers stoppes kampen, og det ikke fejlende hold erklæres for vinder med 5 -0, hvis det ikke er mere fordelagtigt for det ikke fejlende hold med det aktuelle resultat. 

302. Udskiftning af spillere.

1. Udskiftning af spillere må ske på et hvilket som helst tidspunkt og et ubegrænset antal gange i løbet af kampen. Al udskiftning skal ske ved holdenes respektive Floorball udskiftningsområder. En spiller, der forlader banen, skal være på vej over banden, før den indskiftede spiller må betræde banen. Skadet spiller, der forlader banen udenfor udskiftningsområdet, må ikke erstattes, før spillet afbrydes.

303. Specielle regulativer for målmænd.

1. Samtlige målmænd skal noteres i kampprotokollen. Markeringen af målmanden i kampprotokollen skal gøres med et "G" i marginen. En spiller, der er noteret som målmand, må ikke i samme kamp deltage som markspiller med stav. Hvis et hold, grundet skade eller udvisning, er nødt til at erstatte målmanden med en markspiller, har de maksimalt 3 min. til rådighed til korrekt at udstyre markspiller korrekt. I denne situation må der ikke bruges tid til opvarmning. Den ny må lmand skal markeres i kampprotokollen, og tidspunktet for udskiftningen skal noteres. 

2. Hvis en målmand under spil helt forlader målfeltet, skal han, indtil han vender tilbage, betragtes som en markspiller, dog uden stav. Målmanden har forladt målfeltet helt, når ingen kropsdel berører gulvet indenfor målfeltet. Linierne tilhører målfeltet. Målmanden må dog hoppe indenfor eget målfelt.

304. Specielle regulativer for holdkaptajner.

1. Hvert hold skal have én holdkaptajn, der skal markeres på kampprot okollen. Markeringen af holdkaptajnen i kampprotokollen skal gøres med et © i marginen. Udskiftning af holdkaptajnen må kun ske, hvis holdkaptajnen bliver skadet, syg eller får matchstraf. En udskiftning af holdkaptajnen skal noteres med tidspunkt i kampprotokollen. En erstattet holdkaptajn må ikke i samme kamp atter fungere som holdkaptajn.

2. Kun holdkaptajnen har ret til at tale med dommerne, men han er også forpligtiget til at assistere dem. Når holdkaptajnen taler til dommerne, skal dette ske ud fra følgende vilkår: Udvist holdkaptajn mister retten til at tale til dommerne, medmindre han tiltales af dem, og holdet har i denne tid ingen mulighed for at kommunikere med dommerne.

305. Holdledelse.

1. Hvert hold må højst notere 5 (3 ved spil 4 m od 4) holdledere i kampprotokollen. Kun dé personer, der er noteret i kampprotokollen, har ret til at opholde sig i eget holds udskiftningsområde. Med undtagelse af timeout, må ingen af holdlederne betræde banen uden dommernes tilladelse. Al vejledning skal foregå fra udskiftningsområdet. Inden kampen skal én af holdlederne underskrive kampprotokollen. Efter dette er sket, må der ikke laves ændringer i kampprotokollen. 

306. Dommerne.

1. En kamp skal ledes og styres af 2 ligeværdige dommere (min. 1 ved spil 4 mod 4)/. Dommerne skal bruge foreskrevne signaler og tegn. Dommerne skal have ret til at afbryde en kamp, hvis der er en betydelig risiko for, at kampen ikke kan fortsættes i henhold til reglerne.

307. Sekretariat.

1. Et sekretariat skal være til stede. Sekretariatet skal være upartisk og være ansvarlig for kampprotokollen, tidtagningen og eventuelle speakeropgaver.

4. UDSTYR

401. Spillernes påklædning.

1. Samtlige markspillere skal bære spilledragter bestående af trøje, korte bukser og knæstrømper. Spilledragten skal være af sportsmodel. Samtlige markspillere på et hold skal bære nøjagtig samme type spilledragt. Et holds spilledragt må have alle farvekombinationer, men trøjerne må ikke være sorte. Hvis holdenes spilledragter efter dommerens skøn ikke tydeligt adskiller sig fra hinanden, er det gæstende hold forpligtet til at skifte spilledragt. Strømperne skal være trukket op til knæene og parvis ens. Hvis det er besluttet af administrerende forbund, skal strømperne klart ad -
skille sig fra hinanden holdvis.

2. Samtlige målmænd skal bære trøjer, som adskiller sig fra markspillerne fra samme hold, og lange bukser. Målmandens spilledragt skal være af sportsmodel. 

3. Samtlige trøjer skal være nummererede. Et holds trøjer skal nummerere s med forskellige hele tal i tydelige, synlige arabiske tal på ryggen og på brystet. rygtallene skal mindst have en højde af 200 mm og brysttallene mindst 70 mm. Trøjerne må have et hvilket som helst nummer op til 99, men nummer 1 er ikke tilladt for markspillere.

4. Samtlige spillere skal bære sko. Skoene skal være af indendørs sportsmodel. Eventuelle forskrifter vedrørende sålen skal efterkommes. Sokker ud over skoene er ikke tilladt. Hvis en spiller mister én eller begge sine sko under spillet, må han fortsætte indtil næste afbrydelse.

402. Dommernes påklædning.

1. Dommerne skal bære sorte trøjer, sorte korte bukser og sorte knæstrømper. Tilladelse til andre farvekombinationer kan gives af administrerende forbund.

403. Specielt vedrørende målma ndens udstyr. 

1. Målmanden må ikke bruge stav. Denne regel gælder også, når målmanden helt forlader mål feltet og betragtes som markspiller.

2. Under spillet skal målmanden altid bære en ansigtsmaske på banen. Al ændring af maske, undtaget at male masken i holdets eller målmandsdragtens farver, er forbudt. Ansigtsmasken må ikke sidde tættere på øjnene end 30 mm. Ansigtsmasken
skal godkendes af administrerende forbund.

3. Målmanden må bruge enhver form for beskyttelse, dog må den ikke indeholde dele med hensigt til at dække målet. Hjelm og tynde handsker er tilladt. Det er ikke tilladt at opbevare genstande på eller i målet. Alle former for klæbende eller friktionshæmmende midler er forbudt.

404. Specielt vedrørende holdkaptajnens udstyr.

1. Holdkaptajnen skal bære armbind. Armbindet skal bæres på venstre arm og være klart synligt. Tape er ikke tilladt som armbind.

405. Personligt udstyr.

1. En spiller må ikke bære udstyr som kan forårsage skader. Dette inkluderer beskyttelses- og medicinsk udstyr og andre objekter som ure, store øreringe eller lignende. Dommerne afgør, hvad der betragtes som farligt. Beskyttelsesudstyr skal, hvis det er muligt, bæres under tøjet. Det er ikke tilladt at bære hovedbeklædning, med undtagelse af elastiskpandebånd eller svedebånd uden knude. Korte cykelbukser/ varmebukser må bæres under kortbukserne, hvis de har omtrent samme farve som disse, men alle former for lange cykelbukser/varmebukser er forbudte.

406. Bolden.

1. Bolden skal være hvid og lavet af plastm ateriale. Dispensation for andre farver kan gives af administrerende forbund. Bolden skal godkendes af administrerende forbund. Før hver kamp skal arrangerende forening sørge for, at der minimum er det antal nye bolde til stede, som det administrerende for bund har forskrevet. 

2. Bolden skal veje 23 g, være rund med en diameter på 72 mm og have 26 huller, der hver har en diameter på 10 mm. Hullerne skal være placeret symmetrisk. 

407. Staven.

1. Staven skal være af et plastmateriale og må ikke veje mere end 380 g. Vægten skal måles uden bevikling. Staven skal godkendes af administrerende forbund. 

2. Skaftet skal være afrundet, uden kanter, og have en knop i enden. Længden må ikke overstige 950 mm. Et gribemærke af 10 mm' s bredde skal placeres 240 mm fra den nederste ende af skaftet. Al ændring af skaftet, undtaget forkortelse, er forbudt. Skaftet må bevikles ovenfor gribemærket, men ingen godkendelsesmærker eller andre eventuelle mærker må tildækkes.

3. Bladet må ikke være skarpt og hooket (krumninge n) må ikke overstige 30 mm. Al manipulering af bladet, undtaget hooket, er forbudt. Hooket skal måles fra undersiden af det højeste punkt på bladet, når staven ligger på et plant underlag. Udskiftning af blad er tilladt, men det nye blad må ikke gøres sva gere. Det er tilladt at tape overgangen mellem bladet og skaftet, men ikke mere end 10 mm af den
synlige del af bladet må tildækkes.

408. Dommernes udstyr.

1. Dommerne skal udstyres med en plasticfløjte i lille størrelse, måleudstyr og rødt kort. Dispensation for andre typer af fløjter kan gives af administrerende forbund. 409. Sekretariatets udstyr. 1. Sekretariatet skal have alt fornødent udstyr til at dække deres ansvarsområder.

410. Kontrol af udstyr.

1. Dommerne træffer alle afgørelser vedrø rende kontrol og måling af udstyr. Inspektion skal foregå inden eller under kampen. Ukorrekt udstyr, inklusiv defekte stave, der er opdaget inden kampen, skal udbedres af den pågældende spiller, som først, når dette er gjort, må starte i kampen.
Ukorrekt udstyr, der opdages i løbet af kampen, skal føre til påbudt udvisning, med undtagelse af personligt udstyr og mindre defekter af staven, som små huller eller maling, der skal korrigeres af pågældende spiller, som derefter må fortsætte i kampen. Overtrædelser vedrørende spilledragten og holdkaptajnens armbind skal højst føre til en udvisning pr. kamp. Alt ukorrekt udstyr skal rapporteres.

2. Måling af hook og skaft må begæres af holdkaptajnen. Holdkaptajnen har også ret til, overfor dommerne, at udpege an dre ukorrektheder ved modstanderens udstyr. I dette tilfælde er det dommerens afgørelse, hvorvidt der skal gennemføres en kontrol. Kontrolmåling må begæres uanset tidspunkt, men skal ikke udføres, før spillet afbrydes. Hvis målingen begæres under en afbry delse, skal den effektueres med det samme, medmindre dommeren skønner, at det vil påvirke modstanderholdets situation negativt. I dette tilfælde skal målingen foretages i næstkommende afbrydelse. Dommerne er forpligtet til at kontrollere hook eller skaft på begæring af holdkaptajnen, men der tillades kun én måling og afbrydelse pr. hold. Ingen spillere, foruden holdkaptajnerne og spilleren, hvis udstyr der skal måles, må opholde sig ved sekretariatet, når målingen foretages. Efter fuldført måling skal sp illet genoptages i henhold til hvilken situation som skyldes afbrydelsen.

5. DØDBOLDSITUATIONER

501. Generelle regulativer vedrørende dødboldsituationer.

1. Når spillet har været afbrudt, skal det genoptages med en dødboldsituation svarende til årsagen til afbrydelsen. Dødboldsituationer er face -off indslag, frislag og straffeslag.

2. Dommerne skal bruge to fløjtesignaler, vise de foreskrevne tegn og markere stedet for dødboldsituationen. Efter det andet fløjt må bolden spilles, hvis den ligger stille og på det korrekte sted. Ved periodestart skal der kun bruges ét fløjt. Dommerne skal først vise retningsbestemt tegn og derefter det foreskrevne forseelsestegn. Hvis det ifølge dommernes skøn ikke påvirker spillet, behøver bolden ikke ligge helt
stille eller på det korrekte sted ved frislag og indslag. 

3. En dødboldsituation må ikke forsinkes unødvendigt. Dommerne beslutter, hvad der betragtes som væsentlig forsinkelse. Hvis en dødboldsituation forsinkes, skal dommerne informere spilleren, før der gribes aktivt ind.

502. Face-off.

1. Der skal foretages en face-off på midtpunktet ved start af ny periode og for at bekræfte korrekt scoret mål. Et mål skal ikke bekræftes med et face -off, hvis det er scoret i forlænget spilletid eller på et stra ffeslag efter en periode eller kampen er afsluttet. Ved face-off på midtpunktet, skal holdene opholde sig på hver sin side af midterlinien.

2. Hvis spillet afbrydes og intet hold kan tilkendes et indslag, frislag eller straffeslag, skal spillet genoptages med et face-off.

3. Face-off skal tages ved nærmeste face-off punkt i forhold til boldens placering ved afbrydelsen.

4. Samtlige spillere, undtaget dem der udfører face -off, skal øjeblikkelig og uden opfordring fra dommerne, med det samme placere si g i en afstand af minimum 3 m fra bolden, staven medregnet. Før face -off er det dommernes ansvar at kontrollere, om holdene er klar og at spillerne har indtaget rette position.

5. Face-off skal udføres af en markspiller fra hvert hold, der placerer sig m ed front mod modstanderens korte side. Spillerne må ikke berøre hinanden før face -off. Fødderne skal placeres vinkelret med midterlinien, og begge fødder skal placeres lige langt fra midterlinien. Staven skal holdes med normal fatning med begge hænder over gribemærket. Bladene skal placeres vinkelret med midterlinjen og på hver sin side af bolden uden at berøre den. Ved normal fatning menes dén måde, hvorpå en spiller holder staven under spil. Det forsvarende holds spiller vælger, på hvilken side af bolden han ønsker at placere staven. Hvis face -off er på midterpunktet, vælger det gæstende holds spiller, på hvilken side af bolden han ønsker at placere staven. Bolden skal placeres midtfor bladet. En spiller, der udfører face -off, skal adlyde dommerens anvisninger, ellers bliver han erstattet af en anden spiller.

6. Face-off må gå direkte i mål.

503. Situationer, der medfører face -off.

1. Når bolden utilsigtet beskadiges.

2. Når bolden ikke kan spilles på korrekt vis. Når bolden ligger i målnettet, sk al dommerne, inden spillet afbrydes, give spillerne en rimelig chance for at spille bolden.

3. Når bandesektioner går fra hinanden og bolden kommer i nærheden af stedet.

4. Når målet utilsigtet flyttes og ikke indenfor rimelig tid kan placeres korrek t. Det er målmandens ansvar at sørge for at målet atter placeres korrekt, så snart det skønnes muligt.

5. Når en skadet spiller påvirker spillet, eller når der sker en alvorlig spillerskade. Hvis en spillerskade indtræffer i forbindelse med en afbrydels e i spillet, skal spillet genoptages i henhold til hvilken situation som skyldes afbrydelsen.

6. Når en uforudset situation indtræffer under spillet. Dommerne afgør, hvad der betragtes som uforudset situation, men en uforudset situation er altid, nå r uautoriserede personer eller genstande er på banen, når lyset helt eller delvis slukkes og hvis hornet starter ved en fejltagelse. Hvis en uforudset situation opstår under en afbrydelse i spillet, skal spillet genoptages i henhold til hvilken situation som skyldes
afbrydelsen.

7. Når et mål underkendes, til trods for at der ikke er begået en forseelse, der medfører frislag. Dette inkluderer, når bolden går i mål uden at passere mållinjen frontalt og når et indslag går direkte i mål. Dette gælder også selvmål. 

8. Når et straffeslag ikke resulterer i mål eller det udføres fejlagtigt. 

9. Når en afventende udvisning effektueres, på grund af at det fejlende hold opnår kontrol over bolden. Dette inkluderer også det ikke fejlende hold, hvis dommeren skønner, at det forsinker spillet. Hvis den afventende udvisning effektueres på grund af en afbrydelse i spillet, skal spillet genoptages i henhold til hvilken situation som skyldes afbrydelsen.

10. Når en udvisning idømmes på grund af en forseelse begået elle r opdaget under, men ikke i forbindelse med, spillet. Dette inkluderer, når en udvist spiller indtræder på banen før hans udvisningstid er udløbet. Hvis en forseelse, der medfører udvisning, er begået i løbet af en afbrydelse i spillet, skal spillet genop tages i henhold til hvilken situation som skyldes afbrydelsen. 

11. Når dommerne ikke kan afgøre, hvem der skal have fordel af et indslag eller frislag. Dette inkluderer også, når spillere fra begge hold samtidig begår en forseelse.

12. Når dommerens afgørelse er ukorrekt.

504. Indslag.

1. Når bolden forlader banen, skal et indslag tildeles det ikke fejlende hold. Som fejlende hold betragtes dét hold, fra hvilket en spiller eller dennes udstyr sidst berørte bolden, før den forlod banen.

2. Et indslag skal tages fra dét sted hvor bolden forlod banen, 1,5 m fra banden, men aldrig bag den forlængede mållinie. Hvis et hold opnår en fordel ved at foretage et indslag tættere ved banden end 1,5 m, skal dette tillades. Når bolden forlader banen bag den forlængede mållinie, skal indslaget tages fra nærmeste face -off punkt. Når bolden rammer loftet eller andre genstande over banen, skal indslaget flyttes ud til banden, parallelt med midterlinien. Hvis dommerne skønner, at det ikke påvirker spillet, behøver bolden ikke ligge helt stille eller placeres på det helt korrekte sted.

3. Modstanderne skal øjeblikkelig, og uden opfordring fra dommeren, placere sig minimum 3 m fra bolden, staven medregnet. Spilleren der foretager indslaget, behøver ikke vente på, at modstanderne indtager sine positioner, men hvis bolden spilles, medens en modstander på korrekt vis forsøger at indtage en position 3 m fra indslaget, skal der ikke gribes ind.

4. Bolden skal spilles med staven. Den skal slås, ikke trækkes eller løft es. 

5. Spilleren der slår indslaget, må ikke røre bolden igen, før den har rørt en anden spiller eller en anden spillers udstyr.

6. Et indslag må ikke gå direkte i mål. Dette inkluderer også selvmål. Efter et indslag skal bolden røre en anden spiller e ller en anden spillers udstyr, før bolden må gå i mål. Hvis et indslag går direkte i mål, herunder også selvmål, skal spillet genoptages med en face-off.

505. Situationer, der medfører indslag.

1. Når bolden spilles ud over banden. Hele bolden skal pa ssere ud over banden. Bolden betragtes som værende i spil, hvis den studser på kanten af banden og tilbage ind på banen. 

2. Når bolden rammer loftet eller andre genstande over banen.

506. Frislag.

1. Når en forseelse, der medfører et frislag, begås, skal frislaget tildeles det ikke fejlende hold. Hvis dommeren skønner, at en forseelse, der medfører et frislag, er farlig eller voldelig, og det fejlende hold opnår en betragtelig fordel, skal det også medføre en udvisning. I forbindelse med forseelser, der medfører frislag, skal reglen om fordel anvendes, hvis det er muligt. Fordelsreglen indebærer, at hvis det ikke fejlende hold efter forseelsen stadig har kontrol over bolden, skal de gives muligheden for at spille videre, hvis dette giver dem en størr e mulighed end et frislag.

2. Et frislag skal tages fra dét sted, hvor forseelsen er begået, dog aldrig bag den forlængede mållinie eller tættere på målmandsfeltet end 3,5 m. Et frislag bag den forlængede mållinie skal tages fra det nærmeste face -off punkt. Et frislag tættere end 3,5 m fra målmandsfeltet, skal flyttes ud til denne afstand langs en tænkt linie fra midten af mållinien, gennem stedet for forseelsen. Et frislag tættere på banden end 1,5 m, skal flyttes ud til denne afstand. Hvis dommeren sk ønner, at spillet ikke påvirkes, behøver bolden ikke ligge helt stille eller placeres på det helt korrekte sted

3. Modstanderne skal øjeblikkelig og uden dommerens opfordring placere sig i en afstand på minimum 3 m fra bolden, staven medregnet. Spille ren, der foretager frislaget, behøver ikke afvente, at modstanderne indtager sine positioner 3 m fra frislaget, men hvis bolden spilles, medens modstanderne på korrekt vis forsøger at indtage en position 3 m fra indslaget, skal der ikke gribes ind.

4. Bolden skal spilles med staven. Den skal slås, ikke trækkes eller løftes.

5. Spilleren, der slår frislaget, må ikke røre bolden igen, før den har rørt en anden spiller eller en anden spillers udstyr.

6. Et frislag må gå direkte i mål.

507. Forseelser, der medfører frislag.

1. Når en spiller slår, blokerer, løfter eller sparker modstanderens stav. Hvis dommeren skønner, at spilleren har spillet bolden, før han rammer modstanderens stav, skal der ikke skrides ind.

2. Når en markspiller, der har bolden under kontrol, eller forsøger at få den under kontrol, med sin stav slår modstanderen over foden eller benet.
3. Når en markspiller løfter bladet over hoftehøjde i tilbagesvinget, før han rammer bolden, eller i fremsvinget efter han har ramt bolden. Gælder også simulerede skud Hoftehøjden bedømmes som højdeniveauet i stående stilling. Et højt fremadsving er dog tilladt, hvis der ikke er andre spillere i nærheden, og der ikke foreligger risiko for skader.

4. Når en markspiller løfter staven op over hovedet på en modstander.

5. Når en markspiller bruger en hvilken som helst del af staven eller sin fod til at spille, eller forsøge at spille, bolden over knæhøjde. Knæhøjde bedømmes som højdeniveauet i stående stilling. At standse bolden med låret ove r knæhøjde, regnes for at spille bolden over knæhøjde, medmindre spilleren har begge fødder i gulvet.

6. Når en markspiller placerer staven, sin fod eller sit ben mellem modstanderens ben.

7. Når en markspiller, der har bolden under kontrol, eller fors øger at få den under kontrol, med andre dele af kroppen end skulderen, forcerer eller skubber en modstander.

8. Når en markspiller, der har bolden under kontrol, eller forsøger at få den under kontrol, forsøger at opnå en bedre position, ved at løbe, gå eller træde baglæns ind i en modstander.

9. Når en markspiller sparker til bolden to gange, uden at den i mellemtiden har berørt spillerens stav, en anden spiller eller en anden spillers udstyr. Det betragtes kun som en forseelse, hvis det ifølge domm erens skøn udføres bevidst. 

10. Når en spiller modtager en fodaflevering fra en markspiller fra samme hold. Det betragtes kun som en forseelse, hvis det ifølge dommerens skøn udføres bevidst. At modtage en fodaflevering fra en spiller fra samme hold er o gså tilladt, hvis en modstander undlader at tage bolden, på trods af at muligheden er tilstede. 

11. Når en markspiller er inde i målmandsfeltet. En markspiller må dog gerne passere gennem målmandsfeltet, hvis det ifølge dommerens skøn ikke påvirker spill et og målmanden ikke forhindres i sine bevægelser. Når det forsvarende hold ved et frislag opstiller en forsvarsmur og en markspiller i forsvarsmuren er inde i målmandsfeltet, skal der idømmes straffeslag. En markspiller betragtes som værende inde i målmandsfeltet, når en del af kroppen berører gulvet indenfor målmandsfeltet. En markspiller, der kun har staven inde i målmandsfeltet, er ikke at betragte som
værende inde i målmandsfeltet. Linierne tilhører målmandsfeltet. 

12. Når en spiller fra det angribende hold med vilje flytter målet.

13. Når en markspiller passivt forhindrer målmandens udkast. Dette betragtes kun som en forseelse, hvis markspilleren er tættere end 3 m på målmanden i dét øjeblik denne begynder udkastet. Passivt indebærer her uforsæt ligt at undlade at flytte sig. 

14. Når en spiller hopper og stopper bolden. At hoppe er når begge fødder helt forlader gulvet. Det er tilladt for en spiller at hoppe over bolden, hvis han ikke berører den. At løbe betragtes ikke som at hoppe. 

15. Når en markspiller spiller bolden fra udenfor banen. Udenfor banen omfatter situationer, hvor en spiller har én eller begge fødder udenfor banden. Hvis en spiller i forbindelse med udskiftning, spiller bolden fra udenfor banen, betragtes det som spil med for mange spillere på banen. Hvis en spiller, der ikke er ved at udskifte, spiller bolden fra udskiftningsbænken, betragtes dette som sabotage af spillet.

16. Når en målmand ved udkast helt forlader målfeltet. I dette tilfælde er målmanden at betragte som markspiller. Udkastet betragtes som udført, når målmanden slipper bolden, og hvis han først efter dette tidspunkt forlader målfeltet, skal der ikke skri -
des ind. Linierne hører med til målfeltet. 

17. Når målmanden kaster eller sparker bolden forbi midterlin ien. Dette skal kun betragtes som en forseelse, hvis bolden ikke berører gulvet, banden, en anden spiller eller en anden spillers udstyr, før den passerer midterlinien. Hele bolden skal passere midterlinien. Fordelsreglen skal anvendes hvis muligt.

18. Når et frislag eller indslag ikke er udført korrekt eller bevidst forsinkes. Dette gælder kun, hvis et frislag eller indslag forsinkes urimeligt, eller hvis bolden bliver trukket eller løftet i spil. Hvis dommeren finder, at et indslag eller frislag forsin kes, skal det påtales overfor spilleren før yderligere indgriben. Hvis et frislag eller indslag er slået fra et forkert sted, eller hvis bolden ikke ligger helt stille, skal dødboldsituationen ta -
ges igen. Hvis det ifølge dommerens skøn ikke påvirker spill et, behøver bolden ikke ligge helt stille eller være placeret helt korrekt. Hvis et indslag går direkte i mål, herunder også i eget mål, skal spillet genoptages med face -off. 

19. Når en målmand har bolden under kontrol i mere end 3 sekunder. Hvis målman den lægger bolden ned og tager den op igen uden at være blevet angrebet, betragtes det som om han hele tiden har haft kontrol over bolden. 

20. Når målmanden for anden gang modtager en aflevering fra en markspiller fra eget hold, uden at bolden i mellemtiden har været over midterlinien, eller modstanderne har haft bolden under kontrol. Dette betragtes kun som en forseelse, hvis afleveringen ifølge dommerens skøn er forsætlig. Hele bolden skal passere midterlinien. Målmanden må også gerne modtage en anden a flevering fra en medspiller, hvis spillet i mellemtiden har været afbrudt, eller hvis målmanden forlader målfeltet og derved betragtes som en markspiller. Hvis målmanden, efter han har forladt målfeltet og stoppet bolden, returnerer til målfeltet og tager bolden op, skal dette ikke betragtes som en anden aflevering fra en medspiller. Der kan i ingen tilfælde dømmes straffeslag ved to tilbagelægninger.

21. Når der er idømt en udvisning for en forseelse begået i forbindelse med spillet.

22. Når et mål underkendes på grund af en forseelse, der medfører frislag.

508. Straffeslag.

1. Når der begås en forseelse, der medfører straffeslag, skal det ikke fejlende hold tilkendes et straffeslag. Hvis et straffeslag er dømt under en afventende udvisning eller forårsaget af en forseelse, der medfører udvisning, skal reglerne vedrørende udvisninger i forbindelse med straffeslag også anvendes.

2. Et straffeslag skal tages fra midterpunktet.

3. Samtlige spillere, undtaget dén spiller, der skal foretage straffes laget og den forsvarende målmand, skal opholde sig i udskiftningsområdet under hele straffeslaget. Målmanden skal befinde sig på mållinjen, når straffeslaget begynder. Målmanden må ikke erstattes af en markspiller. Hvis en spiller på det fejlende hold beg år en forseelse i løbet af udførelsen af straffeslaget, skal et nyt straffeslag tildeles, og for -
seelsen skal betragtes som sabotage af spillet. 

4. Bolden må spilles et ubegrænset antal gange, men skal være i en fremadgående bevægelse i løbet af hele straffeslaget. Ingen reposter er tilladt. Kamptiden skal være stoppet under straffeslaget. Fremadgående betyder her væk fra midterlinien. Hvis bolden rammer overliggeren eller en stolpe og derefter målmanden og passerer frontalt over mållinjen, skal målet do g tillades.

509. Afventende straffeslag.

1. Afventende straffeslag skal anvendes, når det ikke fejlende hold, efter en forseelse der medfører straffeslag, stadig kontrollerer bolden, og en målchance stadig er til stede. Hvis et afventende straffeslag id ømmes under en afventende udvisning, eller der sker en forseelse, der medfører udvisning, skal reglerne vedrørende udvisninger i forbindelse med straffeslag også anvendes. Afventende udvisning må kun bruges i forbindelse med afventende straffeslag, hvis forseelsen leder til en 2 min. holdstraf, og hvis en afventende udvisning ikke allerede er under afvikling.

2. Afventende straffeslag indebærer, at det ikke fejlende hold får mulighed for at fortsætte angrebet, indtil den umiddelbare målsituation er ov erstået. Afventende straffeslag skal også udføres ved slutningen af en periode eller kamp. Hvis det ikke fejlende hold scorer et korrekt mål i løbet af det afventende straffeslag, skal målet godkendes og straffeslaget annulleres.

510. Forseelser, der medfører straffeslag.

1. Når en målsituation er under udvikling, og den forhindres af det forsvarende hold, der begår en forseelse, der medfører frislag eller straffeslag. Dommerne beslutter, hvad der er at betragte som en målsituation. Forseelser i målfe ltet leder ikke automatisk til straffeslag. Der skal altid dømmes straffeslag, hvis det forsvarende hold bevidst flytter målet eller bevidst spiller med for mange spillere på banen under en målsituation. Der skal altid dømmes straffeslag, hvis det forsvar ende hold under et frislag danner en forsvarsmur, og en spiller i denne mur står indenfor målmands -
feltet.

2. Når en målsituation ødelægges i sin begyndelse ved, at det forsvarende hold begår en forseelse, der medfører frislag eller straffeslag.

6. UDVISNINGER

601. Generelle regulativer vedrørende udvisninger.

1. Når en forseelse, der leder til udvisning, begås, skal den fejlende spiller udvises. En forseelse kan, afhængig af hvor alvorlig den skønnes at være, lede til forskellige typer af udvisninger. Hvis dommerne er ude afstand til at udpege den fejlende part, eller hvis forseelsen er begået af et medlem af holdledelsen, skal holdkaptajnen vælge en markspiller, som ikke allerede er udvist, til at påtage sig udvisningen. Samtlige idømte udvisninger skal noteres i kampprotokollen med spillerens nummer og udvisningens type og årsag. Hvis udvisningen skyldes en forseelse i forbindelse med spillet, skal det ikke fejlende hold tilkendes et frislag. Hvis udvisningen ikke skyldes en forseelse i forbindel se med spillet, skal spillet genoptages med face -off. Hvis udvisningen skyldes en forseelse begået i løbet af en afbrydelse i spillet, skal spillet genoptages i henhold til hvilken situation som skyldes afbrydelsen. En udvist holdkaptajn mister retten til at tale til dommerne, medmindre han bliver tiltalt af dem.
Holdet har i denne periode ingen andre muligheder for at kommunikere med dommerne. 

2. En udvist spiller skal blive på udvisningsbænken under hele udvisningen. Samtlige udvisninger udløber, når kampen er forbi. En udvisning, som ikke er udløbet ved afslutningen af den ordinære kamptid, skal fortsætte i den forlængede spilletid. En udvist spiller skal opholde sig på samme banehalvdel som sit eget hold, med undtagelse af når sekretariatet og udvisn ingsbænkene, via dispensation, er placeret på samme side af banen som spillerbænkene. En udvist spiller må forlade udvisningsbænken i periodepausen, men han skal vende tilbage inden næste periode. En udvist spiller må ikke deltage i time -out. En udvist spiller, hvis udvisning udløber, skal øjeblikkelig forlade udvisningsbænken, med mindre antallet af udvisninger til hans eget hold gør dette umuligt, eller han er idømt en personlig udvisning. En målmand, hvis udvisning udløber, må ikke forlade udvisningsbænken, før der opstår en afbrydelse i spillet. 

3. Udvisningstiden skal synkroniseres med kamptiden.

602. Holdstraf.

1. En holdstraf skal påvirke holdet, og derfor må den udviste spiller ikke erstattes på banen i løbet af udvisningen.

2. Der må ikke afsones mere end én holdstraf pr. spiller og to holdstraffe pr. hold på samme tid.

Samtlige holdstraffe skal måles i dén rækkefølge, de er blevet idømt. En spiller, hvis udvisning ikke kan måles, skal opholde sig på udvisningsbænken fra det øjeblik udvisningen er idømt. Hvis flere end én spiller samtidig idømmes udvisning, og holdet
allerede er idømt en holdstraf, afgør holdkaptajnen, hvilken af de nye udvisninger, som først skal måles. Kortere holdstraffe skal dog i dette tilfælde måles før de lange. Hvis en afventende udvisning effektueres på grund af yderligere en udvisning til samme hold, og holdet allerede har en holdstraf, skal den afventende udvisning måles før udvisningen, der var årsag til afbrydelsen. 

3. Et hold, der har flere end to spillere idømt holdstraf, skal stadig gives mulighed for at stille fire spillere på banen. Holdet skal stille fire spillere på banen, indtil det kun har én holdstraf der måles. En spiller, hvis holdstraf udløber før dette, skal blive på udvisningsbænken indtil spillet afbrydes, eller hvis det indtræffer tidligere, indtil yderligere holdstraffe udløber, således at hans hold kun har én holdstraf der måles. Samtlige udviste spillere på et hold skal forlade udvisningsbænken i samme rækkefølge som deres udvisninger udløber, men reglen om det tilladte antal spillere tilladt
på banen, skal altid overholdes. Dommerne skal, sammen med sekretariatet, hjælpe spilleren, hvis udvisning er udløbet under spillet, til at kunne forlade udvisningsbænken, så snart spillet bliver afbrudt.

4. Hvis en spiller, som er blevet idømt en holdstraf, begår yderligere forseelser, der medfører udvisning, skal samtlige udvisninger afsones i sammenhæng. Dette gælder, uanset om den første udvisning er startet eller ej. Hvis en holdstraf er på begyndt og den samme spiller får yderligere en udvisning, skal tidtagningen fra den første udvisning ikke påvirkes, men fortsætte fra hvor den var nået til, inden den nye forseelse blev begået. Sammenhængende vil her sige, at så snart spillerens første udvisning udløber, skal tidtagningen for den næste begyndes, medmindre holdet
har andre holdstraffe, som endnu ikke måles, der er blevet idømt i tiden mellem den første spillers holdstraffe. Et ubegrænset antal af holdstraffe kan idømmes den samme spiller, men reglen vedrørende gentagne forseelser skal, når det er nødvendigt, også anvendes. Hvis en spiller bliver idømt en personlig udvisning, skal alle hans holdstraffe udløbe, inden målingen af den personlige udvisning kan begynde. Hvis en spiller, der allerede afsoner en personlig udvisning, idømmes en holdstraf, skal den resterende tid af den personlige udvisning udskydes, indtil holdstraffen ud -
løber. En markspiller, der udpeges af holdkaptajnen, skal gøre følge med spilleren på udvisningsbænken med henbli k på at indtræde på banen, når holdstraffen udløber. Hvis en udvist spiller begår en forseelse, der medfører matchstraf, skal reglen vedrørende matchstraf også anvendes.

603. 2 minutters holdstraf.

1. Hvis modstanderholdet scorer under en idømt 2 min. holdstraf, skal holdstraffen annulleres, medmindre modstanderholdet er i mindretal på banen eller holdene spiller med samme styrke. Udvisningen skal heller ikke annulleres, hvis målet scores i forbindelse med en afventende udvisning eller på et straffesla g, forårsaget af en forseelse, der medfører en 2 min. holdstraf. Hvis en 2 min. holdstraf er givet i forbindelse med et straffeslag eller en afventende udvisning, skal reglen vedrørende straffeslag også anvendes.

2. 2 min. holdstraf skal, med undtagelse a f dobbeltudvisninger, annulleres i samme rækkefølge, som de er idømt. Dobbeltudvisninger skal aldrig annulleres, før udvisningstiden er udløbet. Ved dobbeltudvisning forstås situationer, hvor en 2 min. holdstraf idømmes en spiller fra hvert hold, og udvis ningerne effektueres samtidig, samt at tidtagningen for udvisningerne begyndes samtidig. En dobbeltudvisning kan ikke ske, hvis blot det ene hold allerede får målt flere end én holdstraf. 

3. Hvis en 2 min. holdstraf pålægges målmanden, skal holdkaptajnen udvælge en markspiller, som ikke allerede er udvist, til at afsone udvisningen.

604. Afventende udvisning.

1. En afventende udvisning skal anvendes, når det ikke fejlende hold, efter en forseelse, der medfører 2 min. holdstraf, stadig har bolden unde r kontrol. Der kan kun afventes en udvisning ad gangen. Hvis der begås endnu en forseelse, der medfører udvisning, mens der stadig er en afventende udvisning, der ikke er effektueret, skal spillet afbrydes og begge udvisninger effektueres. Hvis en afventen de udvisning
dømmes i forbindelse med et straffeslag eller et afventende straffeslag, skal reglerne om udvisninger i forbindelse med straffeslag anvendes.

2. En afventende udvisning indebærer, at det ikke fejlende hold gives mulighed for at erstatte sin målmand med en markspiller og fortsætte angrebet, indtil det fejlende hold erobrer bolden, eller til spillet afbrydes. Afventende udvisning skal også effektueres ved en periodes eller kamps afslutning. Hvis en afventende udvisning effektueres, fordi det fejlende hold erobrer og får bolden under kontrol, skal spillet genoptages med face-off. Hvis en afventende udvisning effektueres på grund af en anden afbrydelse af spillet, skal spillet genoptages i henhold til årsagen til afbrydel -
sen. Hvis det ikke fejlende hold i løbet af en afventende udvisning scorer et korrekt mål, godkendes målet, og udvisningen annulleres, men kun denne udvisning påvirkes af situationen. Hvis det fejlende hold under en afventende udvisning scorer mål, skal målet underkendes og spillet genoptages med face-off. 

605. Forseelser, der medfører 2 minutters holdstraf.

1. Når en spiller, med den hensigt at opnå en betragtelig fordel, eller når han ingen mulighed har for at få bolden, slår, låser, løfter eller sparker en modstanders s tav.

2. Når en markspiller, med staven eller med foden, spiller, eller forsøger at spille, bolden over knæhøjde og dermed vinder en betragtelig fordel. At spille, eller forsøge at spille, bolden over hoftehøjde skal altid medføre en 2 min. holdstraf. Ved knæhøjde forstås her højden målt ved knæene i oprejst stilling. Ved hoftehøjde forstås højden målt ved taljen i oprejst stilling. 

3. Når en spiller er skyldig i farligt spil. Dette inkluderer også, at han ukontrolleret svinger eller løfter staven fremad eller bagud over en modstanderens hoved på farlig vis.

4. Når en spiller, på en i øvrigt korrekt måde, forcerer eller skubber en modspiller mod banden eller målet.

5. Når en spiller, der forsøger at nå bolden, tackler eller fælder en modspiller.

6. Når en spiller holder fast i en modstander eller modstanders udstyr.

7. Når en spiller spærrer vejen for en modspiller, der ikke har bolden. Hvis en spiller, i forsøget på at opnå en bedre placering på banen, baglæns løber, går eller træder ind i en modspiller, skal der kun idømmes frislag.

8. Når en markspiller aktivt forhindrer målmandens udkast. Dette skal kun betragtes som en forseelse, hvis markspilleren er tættere på målmanden end 3 m, målt fra dét sted, hvor målmanden begynder udkastet. Aktivt v il her sige at følge målmanden sidelæns eller forsøge at nå bolden med staven.

9. Når en spiller overtræder 3 m reglen ved et indslag eller et frislag. Hvis indslaget eller frislaget gennemføres samtidigt med, at en modspiller, på korrekt vis, forsøger at placere sig på banen, skal der ikke gribes ind. Hvis et hold opstiller en forsvarsmur, som ikke holder den korrekt afstand, skal der kun udvises en spiller. Afventende udvisning skal, om muligt, anvendes.

10. Når en markspiller i liggende eller sidd ende stilling stopper eller spiller bolden. Dette vil også sige at stoppe eller spille bolden med begge knæ eller en hånd i gulvet, eksklusiv dén hånd, der holder staven. Hvis en markspiller, efter dommerens skøn, uforsætlig er faldet og rammes af bolden, skal der ikke gribes ind.

11. Når en markspiller stopper eller spiller bolden med hånd, arm eller hoved. Hvis spilleren rammes af bolden og ikke har mulighed for at undgå den, skal der ikke gribes ind.

12. Når der foretages en fejlagtig udskiftning. S pilleren, der forlader banen, skal være på vej over banden, før en ny spiller må træde ind på banen. Hvis tidsrummet, hvor der faktisk befinder sig to spillere på banen, kun lige akkurat kan registreres, skal der kun gribes ind, hvis spillet påvirkes. Hvis dommerne ikke er i stand til at udpege den skyldige spiller, skal en markspiller, der vælges af holdkaptajnen, afsone udvis -
ningen. Ved ukorrekt udskiftning forstås også situationen, hvor en spiller udskiftes udenfor udskiftningsområdet.

13. Når et hold har for mange spillere på banen under spillet. Der skal kun udvises én spiller.

14. Når en spiller begår gentagne forseelser, der medfører frislag. Dette gælder såvel kortere som længere tid. Hvis dommerne skønner, at en spiller har begået for mange forseelser, skal spilleren, hvis det er muligt, gives en henstilling, før der skrides yderligere ind.

15. Når et hold systematisk forstyrrer kampen ved gentagne gange at begå mindre forseelser, der medfører frislag. Dette omfatter, når et hold, i løbet af kort tid, begår et antal mindre forseelser. Hvis dommerne skønner, at et hold forstyrrer kampen, skal det, hvis muligt, påtales overfor holdkaptajnen, før der gribes yderligere ind. Spilleren, der begår den sidste forseelse, skal afsone udvisningen.

16. Når en spiller forsinker spillet. Dette inkluderer også at slå bolden væk ved afbrydelse i spillet, bevidst at blokere for bolden, bevidst at spille bolden over banden eller bevidst at beskadige bolden. Kun en spiller, der har kontrol over bolden, betragtes som værende i stand til, forsætligt, at spille den over banden. Hvis en spiller, der har til hensigt at vinde tid, placerer sig op mod banden og dermed forhindrer modstanderne i at nå bolden på korrekt vis, skal dommeren påtale det overfor spilleren, før der gribes ind. 

17. Når et hold systematisk forsinker spillet. Hvis dommerne skønner, at et hold forsinker spillet, skal det, hvis muligt, påtales overfor holdkaptajnen, før der gribes yderligere ind. Holdkaptajnen udvælger en markspiller, der ikk e allerede afsoner en udvisning, der skal afsone udvisningen.

18. Når en spiller eller et medlem af holdledelsen protesterer mod dommernes kendelser, eller når vejledningen fra bænken udføres på en forstyrrende eller på anden måde ukorrekt vis. Dette indebærer også, når holdkaptajnen konstant, og uden grund, stiller spørgsmålstegn ved dommerens kendelser. Protester overfor dommernes kendelser samt vejledning fra bænken på en forstyrrende måde betragtes som
løssluppen adfærd og tæller som en mindre forse else end dårlig opførsel. 

19. Når målmanden, på trods af henstillinger fra dommerne, undlader at korrigere målets placering. Det er målmandens ansvar at korrigere målets placering, så snart det skønnes muligt.

20. Når en udvist spiller, uden at træde ind på banen, forlader udvisningsbænken før hans udvisning udløber, eller nægter at forlade udvisningsbænken, når udvisningen udløber. Dog skal det betragtes som sabotage af spillet, hvis en udvist spiller træder
ind på banen under spillet. Sekretariatet s kal, så snart det er muligt, informere dommerne om dette. En spiller, hvis udvisning udløber, må ikke forlade udvisningsbænken, hvis antallet af udvisninger til hans hold gør dette umuligt. En målmand, hvis udvisning udløber, må ikke forlade udvisningsbæ nken før førstkommende afbrydelse af spillet. En udvist spiller, som forlader udvisningsbænken under spilafbrud, for f.eks. at deltage i jubelscener ved scoring, inden udvisningstiden er udløbet, straffes med yderligere 2 min. udvisning. 

21. Når en spiller, på trods af henstillinger fra dommerne, undlader at korrigere personligt udstyr.

22. Når en spiller, spiller i ukorrekt påklædning. Dette dækker også over manglende dele i påklædningen såvel som fejl ved holdkaptajnens  armbind. Forseelser vedrø rende beklædningen skal kun medføre en udvisning pr. hold pr. kamp, men alt ukorrekt udstyr skal rapporteres.

23. Når en holdkaptajn begærer måling af hook eller skaft, og det målte udstyr er korrekt.

24. Når en spiller med ukorrekt nummer deltager i kamp en. En markspiller, som ikke allerede er udvist, skal udvælges af holdkaptajnen til at afsone udvisningen. Den ukorrekt nummererede spiller må fortsætte kampen, så snart kampprotokollen er
blevet korrigeret. 

25. Når en markspiller deltager i spillet uden stav.

26. Når en markspiller henter en ny stav fra et andet sted end sit eget udskiftningsområde.

27. Når en målmand deltager i spillet uden det korrekte udstyr. Hvis målmanden uforskyldt mister ansigtsmasken, skal spillet afbrydes og genoptages med face-off. 606. 5 minutters holdstraf. 

1. Hvis modstanderholdet scorer mål under en 5 min. holdstraf, skal udvisningen ikke annulleres. En målmand, der pådrager sig en 5 min. holdstraf, skal personligt afsone udvisningen. Hvis der ikke findes en anden målmand, har holdet maksimalt 3 min. til korrekt at udstyre en markspiller. Dog må tiden ikke bruges til opvarmning. Den nye målmand skal noteres i kampprotokollen, og tidspunktet for udskiftningen skal noteres. Når udvisningen udløber, må målmanden ikke træde ind på banen igen, før der er en afbrydelse i spillet. På grund af dette skal en markspiller, udpeget
af holdkaptajnen, gå med målmanden over på udvisningsbænken for at træde ind på banen, når udvisningen udløber. Dommerne skal, sammen med sekretaria tet, være målmanden behjælpelig med, hvis udvisningen udløber under spillet, at forlade udvisningsbænken, så snart spillet afbrydes. Hvis en 5 min. holdstraf idømmes i forbindelse med et straffeslag eller afventende udvisning, skal reglen om udvisning i forbindelse med straffeslag også anvendes.

607. Forseelser, der medfører 5 minutters holdstraf.

1. Når en markspiller, der har bolden eller som forsøger at få den under kontrol, uddeler voldelige slag med sin stav. Dette inkluderer også, hvis en marksp iller løfter staven over modstanderens hoved og modstanderen bliver ramt.

2. Når en markspiller bruger sin stav til at hægte en modstander.

3. Når en spiller, under spillet, smider sin stav eller andet udstyr på banen i forsøg på at nå bolden.

4. Når en spiller, i et forsøg på at få bolden, smider sig i retning af en modstander eller på anden vis angriber ham.

5. Når en spiller, der har bolden eller forsøger at få den under kontrol, tackler en modstander ind mod banden eller målet.

6. Når en spiller begår gentagne forseelser, der medfører 2 min. holdstraf. 5 min. holdstraffen erstatter den sidste 2 min. holdstraf. Forseelserne skal være ensartede. Flere forseelser leder ikke automatisk til en 5 min. holdstraf. Dommerne skal, på baggrund af forseelsernes art, beslutte om en 5 min. holdstraf er nødvendig.

7. Når en markspiller undlader at fjerne samtlige dele af en knækket stav fra banen og bringe disse til eget udskiftningsområde. Man skal kun fjerne synlige dele. 

608. Personlig udvisning.

1. En personlig udvisning kan kun idømmes i forbindelse med en holdstraf og skal ikke måles før holdstraffen er udløbet. Et ubegrænset antal af personlige udvisninger kan måles samtidigt. Hvis en spiller allerede afsoner en personlig udvisning og begår yderligere en forseelse, der medfører en holdstraf, skal den resterende tid af den personlige udvisning udsættes, indtil den nye holdstraf udløber En markspiller, udpeget af holdkaptajnen, skal følge spilleren på udvisningsbænken, med den hensigt at træde ind på banen, når holdstraffen udløber. 

2. En personlig udvisning skal kun påvirke den dømte spiller, hvorfor han må erstattes på banen under udvisningen. En markspiller, som ikke allerede er udvist, udpeges af holdkaptajnen og skal følge den udviste spiller på udvisningsbænken med den hensigt at træde ind på banen, når holdstraffen udløber. Når den personlige udvisning udløber, må den udviste spiller ikke træde ind på banen, før spillet afbrydes. En målmand, der pådrager sig en personlig udvisning, skal sel v afsone den samt holdstraffen. Hvis man ikke har en anden målmand, har holdet maksimalt 3 min. til
korrekt at udstyre en markspiller; dog må tiden ikke bruges til opvarmning. Den nye målmand skal noteres i kampprotokollen, og tidspunktet for udskiftningen skal noteres. Dommerne skal, sammen med sekretariatet, være målmanden behjælpelig med, hvis udvisningen udløber under spillet, at forlade udvisningsbænken, så snart der er en afbrydelse i spillet. Hvis et medlem af holdledelsen pådrager sig en personlig udvisning, skal han vises op på tilskuertribunen for resten af kampen, og holdkaptajnen skal vælge en markspiller, som ikke allerede er udvist, til at afsone holdstraffen.

609. 10 minutters personlig straf.

1. Hvis modstanderholdet scorer mål under en 10 min. personlig straf, annulleres udvisningen ikke.

610. Forseelser, der medfører 2 minutters holdstraf + 10 minutters personlig straf.

1. Når en spiller, eller et medlem af holdledelsen, gør sig skyldig i dårlig opførsel. Dårlig opførsel vil sige, at man udviser en forulempende og uretfærdig optræden overfor dommerne, spillerne, holdlederne, kampfunktionærerne eller tilskuerne. Under denne regel hører også at sparke eller at slå med staven i banden eller målet, at smide staven eller andet udstyr i forbindelse med afbrydelse. Dette gælder også i udskiftningsområdet. Dårlig opførsel betragtes som tilsigtet og som en alvorlig forseelse i sammenligning med protester mod dommerens kendelser.

611. Matchstraf.

1. En spiller, eller et medlem af holdstaben, der idømmes en matchstraf, skal umiddelbart bevæge sig til omklædningsrummet og må ikke tage del i den resterende del af kampen. Arrangerende forening er ansvarlig for, at den bortviste person går til om klædningsrummet og ikke vender tilbage til tilskuertribunen eller banen i løbet af den resterende del af kampen, inklusiv eventuel forlænget spilletid. Samtlige match straffe skal rapporteres. Forseelser, der medfører matchstraf og som begås før eller efter kampen, skal rapporteres, men her skal in gen holdstraf idømmes. Med und -
tagelse af ukorrekt udstyr, som skal korrigeres af spilleren, medfører forseelser, der medfører matchstraf og som begås før kampen, også, at den udviste spiller ikke må deltage i kampen eller opholde sig på tilskuertribunen u nder kampen. 

2. En matchstraf skal altid efterfølges af en 5 min. holdstraf. En markspiller, udvalgt af holdkaptajnen, skal afsone holdstraffen samt den resterende tid af en holdstraf som spilleren, der idømmes matchstraffen, eventuelt har. Mulige person lige straffe, der berører spilleren, der idømmes matchstraf, skal annulleres.

612. Matchstraf 1.

1. Matchstraf 1 omfatter kun forseelser af teknisk art og medfører ingen yderligere straf til spilleren.

613. Forseelser, der medfører matchstraf 1. 

1. Når en markspiller bruger en stav med for stort hook eller et for langt, men ikke forlænget skaft.

2. Når en spiller, der ikke er noteret kampprotokollen, deltager i kampen.

614. Matchstraf 2.

1. Matchstraf 2 skal også medføre karantæne i den næste kamp i turneringen.

615. Forseelser, der medfører matchstraf 2.

1. Når en spiller er involveret i et håndgemæng. Håndgemæng vil her sige en mildere form for slagsmål, uden slag eller spark, hvor de involverede spillere må regnes for at respektere forsøg på at skille dem ad.

2. Når en spiller, der for anden gang i samme kamp, begår en forseelse, der medfører en 5 min. holdstraf. Matchstraffen erstatter automatisk den anden 5 min. holdstraf, men skal stadig efterfølges af en 5 min. holdstraf.

3. Når en spiller, eller et medlem af holdledelsen, gør sig skyldig i fortsat eller gentagen dårlig opførsel. Matchstraffen erstatter den anden 2 min. holdstraf + 10 min. personlig straf, men skal stadig efterfølges af en 5 min. holdstraf. Fortsat vil her sige i løbet af samme sekvens af kampen eller for anden gang i den samme kamp.

4. Når en spiller i vrede ødelægger sin stav eller andet udstyr.

5. Når en spiller, hvis udstyr skal til at måles, forsøger at korrigere udstyret før måling.

6. Når en spiller begår en forseelse med den tydelige hensigt at sabotere spillet. Dette indebærer også, hvis en udvist spiller træder ind på banen, før udvisningen er udløbet. Hvis sekretariatet er skyld i dette, skal der ikke gribes ind, og spilleren skal kun afsone resterende del af udvisningen. Som sabotage betragtes også forseelser, der er begået fra udskiftningsområdet i forbindelse med straffeslag, når udstyr bliver kastet fra udskiftningsområdet, og når en spiller, der ikke er ved at blive sat på banen i forbindelse med udskiftning, tager del i spillet fra udskiftningsområdet.

7. Når en markspiller bruger en defekt stav eller en stav, der kan forårsage skade. Dommerne afgør om staven er farlig eller om spilleren skal korrigere defekten og fortsætte spillet. Under kategorien defekter, som kan korrigeres, hører for eksempel malet. 

616. Matchstraf 3.

1. Matchstraf 3 gælder endvidere den næste kamp i turneringen. Yderligere straf bestemmes af administrerende forbund.

617. Forseelser, der medfører matchstraf 3.

1. Når en spiller er involveret i slagsmål. En spiller regnes for at være involveret i slagsmål, hvis han benytter slag eller spark.

2. Når en spiller er skyldig i en bruta l forseelse. Dette indebærer også, at en spiller smider sin stav eller andet udstyr mod en modstander.

3. Når en spiller, eller et medlem af holdledelsen, bruger et groft sprog. Groft sprog indebærer rå forulempning af dommere, spillere, holdledelsen, ka mpfunktionærer eller tilskuere.

4. Når en markspiller bruger en stav med forstærket eller forlænget skaft.

618. Udvisninger i forbindelse med straffeslag.

1. Hvis et straffeslag, der er forårsaget af en forseelse, der medfører udvisning, resulterer i mål, er det kun udvisningen, der forårsagede straffeslaget, der påvirkes. Dette inkluderer også afventende straffeslag. Hvis straffeslaget er forårsaget af en forseelse, der medfører en 2 min. holdstraf og hvis straffeslaget resulterer i mål, skal udvisningen annulleres, men alle øvrige typer af udvisninger skal gennemføres.
Hvis et afventende straffeslag, der er forårsaget af en forseelse, som ikke medfører udvisning, effektueres på grund af at det fejlende hold begår en forseelse, der medfører udvisning, skal den sidste forseelse betragtes som den forseelse, der forårsar gede straffeslaget.

2. Hvis et straffeslag, der forårsages af en forseelse, der medfører udvisning, og tildeles under en afventende udvisning, resulterer i målscoring, skal det kun h ave indvirkning på udvisningen, der forårsagede straffeslaget. Hvis straffeslaget forårsages af en forseelse, der medfører en 2 min. holdstraf, skal udvisningen annulleres, hvis der scores på straffeslaget, men alle andre former for udvisninger skal genne mføres.
Hvis et afventende straffeslag og en afventende udvisning er under afvikling samtidig, og de er udført af det fejlende hold, som så begår yderligere en forseelse, der medfører udvisning, skal den sidste forseelse betragtes som forseelsen, der forårsagede straffeslaget.

3. Hvis et straffeslag er forårsaget af en forseelse, der ikke medfører udvisning, og som er idømt under en afventende udvisning, resulterer i målscoring, skal den afventende udvisning annulleres. Dette inkluderer også afventende straffeslag.

7. MÅL

701. Godkendt mål.

1. Et mål betragtes som godkendt, når det er korrekt scoret og bekræftet med face -off ved midtpunktet. Samtlige godkendte mål skal noteres i kampprotokollen med tidspunkt, nummeret på den scorende og, hvis m uligt, assisterende spiller. Et mål scoret i forlænget spilletid, eller på et straffeslag efter endt periode eller kamp, skal ikke bekræftes med et face-off. Det betragtes som godkendt, når begge dommere har
peget mod midtpunktet og målet er noteret i kam pprotokollen. Når et mål underkendes, skal spillet genoptages med face -off, medmindre målet underkendes på grund af en forseelse, der medfører et frislag.

2. Et godkendt mål må ikke underkendes. Hvis dommerne er sikre på, at et godkendt mål er ukorrekt, skal dette rapporteres.

702. Korrekt scoret mål.

1. Når hele bolden passerer mållinjen frontalt, efter at den er spillet på korrekt vis med en markspillers stav, og der ikke er begået en forseelse af det angribende hold, der medfører frislag eller udvisning, i forbindelse med eller umiddelbart før målscoringen. Dette omfatter, når en spiller fra det forsvarende hold har flyttet målet ud af position og bolden passerer mållinien frontalt mellem markeringerne for målstolperne og under det imaginære niveau for overliggeren, når en ukorrekt nummereret spiller er involveret i målscoringen, enten ved at score eller ved at assistere mål -
scoringen, samt når selvmål scores, dog ikke direkte på indslag. Ved selvmål forstås kun, når en spiller på det forsvarende hold spiller bolden ind i eget mål, ikke hvis han afretter den med sin stav eller krop. Hvis et selvmål scores direkte på et indslag, skal målet annulleres og spillet genoptages med face -off. Hvis det ikkefejlende hold scorer selvmål i løbet af en afvent ende udvisning, skal målet godkendes. Et selvmål skal krediteres dén spiller fra det angribende hold, der sidst har rørt bolden, men der skal ingen assistent noteres.

2. Når bolden passerer mållinien frontalt, efter en spiller fra det forsvarende hold med staven eller kroppen har dirigeret bolden, eller når en spiller fra det angribende hold med sin krop uforsætligt har dirigeret bolden, og når der ikke er begået en forseelse af det angribende hold, der medfører fri slag eller udvisning, i forbindelse med eller umiddelbart før målscoringen. Målet skal dog ikke godkendes, hvis en spiller fra det angribende hold bevidst sparker til bolden, umiddelbart før den dirigeres ind i mål.

703. Ukorrekt scoret mål.
1. Når en spiller fra angribende hold har begåe t en forseelse, der medfører frislag eller udvisning, i forbindelse med eller umiddelbart før scoringen. Dette inkluderer også, når et hold scorer med for mange spillere på banen eller med en udvist spiller på banen, og når en spiller fra det angribende h old har flyttet målet ud af position. 

2. Når en spiller fra det angribende hold med en hvilken som helst del af kroppen bevidst dirigerer bolden i mål. Da dette ikke er en forseelse, skal spillet genoptages med en face-off.

3. Når bolden passerer mållinien under eller efter et signal. En periode eller en kamp er afsluttet, så snart hornet lyder.
4. Når bolden går ind i målet uden at passere mållinien frontalt.

5. Når en målmand kaster eller sparker bolden, på en i øvrigt korrekt måde, ind i modstanderens mål. Da dette ikke regnes for en forseelse, skal spillet genoptages med en face-off. Bolden skal røre ved en anden spiller eller en anden spillers udstyr
før den går i mål.

6. Når en markspiller fra det angribende hold bevidst sparker til bolden, og den går i mål efter at have rørt en anden spiller eller en anden spillers udstyr. Da dette ikke regnes for en forseelse, skal spillet genoptages med en face -off.

7. Når en spiller, der ikke er noteret i kampprotokollen, er involveret i et mål. Da dette ikke regnes for en forseelse, skal spillet genoptages med en face -off. Involveret i vil her sige scoring eller assistere.

8. Når det fejlende hold scorer mål under en afventende udvisning. I denne situation skal udvisningen effektueres og spillet genop tages med face-off. 

9. Når et indslag går direkte i mål. Dette inkluderer også selvmål. Da dette ikke regnes for en forseelse, skal spillet genoptages med en face -off.

10. Når bolden rammer en af dommerne og derefter går direkte i mål. Normalt betragtesdommerne som døde punkter, men i dette tilfælde bedømmes situationen til at have
vital betydning.